Skip to content

Som unestudide creació,dissenyiprogramacióde contingutsinteractiusiproduccióaudiovisualamb unaàmpliaexperiència enmodelatge,animacióivisualització en3D.
Desenvolupemaplicacionsinteractivesiaudiovisualsper a museus, agènciesde publicitat,institucionseducatives, àreesd’educacióiformaciód’empreses, divulgaciócientífica ishowrooms.